WEDSTRIJDREGLEMENT
De Privacy Proef

ARTIKEL 1. VOORWERP  

1.1 De onderneming deJuristen bvba, met ondernemingsnummmer 0465.093.521 en maatschappelijke zetel te Heernislaan 19 9000 Gent (hierna «deJuristen») organiseert de wedstrijd de Privacy Proef op www.deprivacyproef.be zonder aankoopverplichting (hierna «Privacy Proef» genoemd).

1.2 Onderhavig wedstrijdreglement (hierna «Wedstrijdreglement») regelt de modaliteiten van de Privacy Proef, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Privacy Proef.

1.3 De Privacy Proef wordt georganiseerd van 09/05/2019 tot en met 24/05/2019, hierna «Wedstrijdperiode»

1.4 De Privacy Proef wordt georganiseerd op het Belgische grondgebied.

ARTIKEL 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 Deelname aan de Privacy Proef staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon die tijdens de Wedstrijdperiode van de Privacy Proef woonachtig is in België (hierna de «Deelnemer» genoemd), met uitzondering van de personen die hierna worden opgesomd:

  • Iedereen werkzaam bij deJuristen, ongeacht het type contract;
  • Personen (personeelsleden, medewerkers, …) die meewerken aan de totstandkoming van deze wedstrijd of betrokken zijn bij de organisatie ervan (met inbegrip van medewerkers van marketing-/communicatiebureaus, consultants inzake reclame- en promoties, hosters, …);
  • Verwanten of leden van het huishouden (al dan niet verwant) van enige, bovenvermelde personeelsleden of medewerkers (familieleden in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, samenwonenden, broers en zussen).

2.2 Deelname aan de Privacy Proef is volledig gratis voor alle deelnemers. Aan de deelnemers zal op geen enkel ogenblik of wijze een inzet gevraagd worden.

2.3 deJuristen kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Privacy Proef tijdelijk of definitief uitsluiten, in geval van inbreuk op (één van) de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Privacy Proef.

ARTIKEL 3. VERLOOP VAN DE PRIVACY PROEF

3.1 Deelnemers mogen slechts eenmaal de Privacy Proef invullen tijdens de Wedstrijdperiode.

3.2 Deelnemers die kans willen maken op een prijs vullen na het beantwoorden van de quizvragen hun e-mailadres in.

3.3 Wanneer een deelnemer deelneemt, worden tien vragen gesteld en één schiftingsvraag. De deelnemer die de meeste vragen correct heeft beantwoord, wordt beschouwd als de winnaar van de Privacy Proef. Indien meerdere deelnemers hetzelfde aantal correcte antwoorden geven, zal de deelnemer die de schiftingsvraag het meest juist beantwoord heeft, aangeduid worden als de winnaar.

3.5 Er is geen beroep mogelijk over het al dan niet juist beantwoorden van de vragen.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Op 25 mei 2019 worden de winnaars van de Privacy Proef aangekondigd. Wie de winnaars zijn, wordt bepaald zoals uiteengezet in art. 3.3 van dit Wedstrijdreglement. De prijzen zijn:

  • eerste prijs: een uur consultancy bij deJuristen en een bak juristenbier
  • tweede prijs: een uur consultancy bij deJuristen
  • derde prijs: een deJuristen goodiebag

4.2 deJuristen zullen tijdens het uur consultancy uw vragen in verband met privacy en ICT-recht beantwoorden. De consultancy vindt plaats op het kantoor van deJuristen (Heernislaan 19, 900 Gent). De consultancy geldt als een inspanningsverbintenis vanwege deJuristen. Wij garanderen u geen bepaald resultaat. Op eventuele opdrachten die voortvloeien uit de consultancy, zijn onze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

4.3 De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inruilbaar of niet uitbetaalbaar in geld. Er kan dus geen enkele financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden prijzen. deJuristen kan een of meer aangekondigde prijzen vervangen door andere prijzen van ten minste gelijke waarde indien externe omstandigheden daartoe nopen.

4.4 De prijzen zijn ondeelbaar en moeten worden aanvaard zoals ze worden toegekend. deJuristen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met een gewonnen prijs.

4.5 deJuristen neemt, binnen een termijn van vijf werkdagen, met iedere winnaar via e-mail contact op, om de toekenningsmodaliteiten van de prijs te bepalen. Indien een winnaar niet antwoordt binnen een termijn van vijftien werkdagen nadat deJuristen contact heeft opgenomen, behoudt deze laatste zich het recht voor om de prijs te houden of toe te kennen aan een andere deelnemer.

4.6 Buiten de overhandiging van de prijzen aan de winnaars wordt geen enkel ander recht, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, aan de winnaar(s) overgedragen.

4.7 De prijzen, uitgezonderd het uur consultancy, zullen geleverd worden op het adres dat wordt doorgegeven door de winnaar via e-mail.

ARTIKEL 5. AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

5.1 Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dit Wedstrijdreglement te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder enig voorbehoud, evenals de Privacyverklaring van deJuristen.

5.2  Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet binnen 10 werkdagen na de einddatum van de Privacy Proef aangetekend worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel van deJuristen, Heernislaan 19 9000 Gent. Niet-conforme klachten worden niet behandeld.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

6.1 deJuristen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opschorting, het uitstel, de wijziging (met inbegrip van de toegekende prijzen) of de afschaffing van de Privacy Proef bij overmacht, of meer in het algemeen bij onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en voor dit feit kan geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de deelnemers.

ARTIKEL 7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 deJuristen verklaart alle persoonsgegevens waarmee ze in aanraking komt gedurende de wedstrijd, te behandelen in overeenstemming met Verordening 2016/679 (GDPR).

7.2 deJuristen verwijst hier ook naar de Privacy Policy van de Privacy Proef via deze link.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 deJuristen is houder van alle intellectuele of andere eigendomsrechten in verband met de Privacy Proef.

8.2 Overeenkomstig de geldende wetten m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten, zijn reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen van de Privacy Proef streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deJuristen.

8.3 Door deelname aan de Privacy Proef erkent en aanvaardt de deelnemer, zonder enig voorbehoud en in geval van winst dat zijn/haar naam en voornaam worden vermeld op gelijk welke drager en via gelijk welk middel ten behoeve van de communicatie (intern en/of extern) rond de wedstrijd;

ARTIKEL 9. BESCHIKBAARHEID VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

9.1 Dit Wedstrijdreglement is voor de deelnemers volledig en gratis beschikbaar via de volgende link.

ARTIKEL 10. VARIA

10.1 Als een bepaling van dit Wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, maakt deze bepaling niet langer deel uit van het Wedstrijdreglement. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid en de dwingende kracht van de andere bepalingen van het Wedstrijdreglement.

10.2 Elke inbreuk op het Wedstrijdreglement en elke poging tot fraude en/of misleiding wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, zonder dat deze laatste nog aanspraak zou kunnen maken op een prijs.

10.3 Druk-, spel-, zet- en alle andere gelijkaardige fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden van verhaal ten aanzien van deJuristen.

10.4 deJuristen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of onvoorzienbare schade die tijdens de organisatie van of deelname aan de Privacy Proef of het winnen van een prijs kan voorvallen, ongeacht de oorzaak of het gevolg van dergelijke schade, inclusief schade veroorzaakt door:

  • de inbreuk door deelnemers op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • de inhoud of persoonsgegevens opgegeven door de deelnemer;
  • technische problemen in verband met de website;
  • een eventueel probleem verbonden aan de configuratie van de hardware en/of software en/of aan de communicatie van de computers.

10.5 Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij quiz@dejuristen.be.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

11.1 Dit Wedstrijdreglement valt onder het Belgische recht. De deelnemer aanvaardt dat elke rechtszaak die voortvloeit uit zijn deelname aan de Privacy Proef of met betrekking tot dit Wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent valt, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, en hij aanvaardt zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van betreffende rechtbank in het kader van een dergelijk geding.