Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING – DEJURISTEN

De website https://www.deprivacyproef.be/  (hierna: de “Website”) wordt – met veel trots – aangeboden door:

deJuristen bvba (hierna “DEJURISTEN”, “Wij” en “Ons”)
Heernislaan 19
9000 Gent
België
BTW BE 0844 098 750

E-mail: privacy@dejuristen.be
Telefoon: +32 (0) 9 298 04 58

Bij DEJURISTEN hechten we écht waarde aan jouw privacy. Niet alleen omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, maar ook gewoon uit principe. Wil je graag weten welke informatie wij precies over jou bijhouden? Of heb je toch liever dat we jou volledig schrappen uit ons systeem? Geen enkel probleem. Stuur ons gerust een mailtje en we helpen je zo snel mogelijk verder. Het gaat tenslotte om jouw data.

 1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring willen we jou laten weten wat wij zoal (kunnen) doen met de informatie die we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze Website bezoekt of deelneemt met de wedstrijd zal je immers bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Denk bijvoorbeeld aan: je naam, e-mailadres, maar ook je IP-adres.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Of we dat ook echt doen speelt hierbij geen rol.

Je mag gerust zijn. We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken. Om preciezer te zijn, gaat het hier vooral om de GDPR. De GDPR? Dat is de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij mogen GDPR zeggen.

Wij kunnen onze Privacyverklaring – indien nodig – aanpassen in de toekomst. Uiteraard zullen we jou steeds op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Toch doe je er goed aan om dit document bij tijd en stond nog eens door te nemen (maar we maken ons geen illusies).

 1. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

DEJURISTEN is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen.
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

DEJURISTEN doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Om onze verwerkers duidelijk op hun verantwoordelijkheid te wijzen, hebben we – voor de zekerheid – met elk van hen de nodige afspraken op papier gezet. Je kan er dus van op aan dat we voor al onze verwerkers dezelfde strenge standaarden hanteren.

 1. Mag dat allemaal zomaar?

Je mag ons op ons woord geloven. We gaan niks doen met jouw persoonsgegevens wat we niet mogen van de wet. We zijn en blijven juristen, natuurlijk.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR en alle andere relevante wettelijke bepalingen. En als je het écht wil weten, we vallen hierbij terug op één van volgende juridische gronden:

 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor deelname aan de wedstrijd, het bepalen en openbaar maken van de winnaar op social media.
 1. Wat weten we over jou?

Wij zullen enkel de persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie daarvoor ook artikel 5).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. wanneer je de Website bezoekt om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd).  Hoeveel en welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van jouw gebruik van de Website en het al dan niet deelnemen aan de wedstrijd. Wij maken geen gebruik van cookies.

 1. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en je deelname aan de wedstrijd.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Om je deelname aan de wedstrijd te kunnen registreren;
 • Om de winnaar van de wedstrijd te contacteren;
 • Om de winaar van de wedstrijd openbaar te maken op social media;
 • Om je van een reactie te voorzien op het moment dat je een vraag naar ons toestuurt.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier behoud je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 1. Spelen we jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen DEJURISTEN. We kunnen jou dan ook geruststellen: we zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

 1. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

 1. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Als je jouw identiteit bewijst (bijv. aan de hand van een kopie van jouw identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen. En als je het echt graag wilt, zullen we die informatie bundelen in een mapje en naar jou opsturen.

8.3 Recht op rechtzetting

Indien de informatie die we over jou hebben inaccuraat of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bijv. jouw e-mailadres) niet langer up to date zouden zijn, krijgen we graag een seintje van jou. We beloven dit zo snel mogelijk aan te passen.

8.4 Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. Zo zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen aan klanten gedurende zeven jaar bij te houden.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor DEJURISTEN om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen (bijv. een Excel-file). Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken. Dit heeft wel gevolgen aan je deelname aan de wedstrijd.

 1. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar DEJURISTEN, Heernislaan 19, 9000 Gent, België of via e-mail aan privacy@dejuristen.be. We beloven jou een spoedig antwoord, ten laatste één (1) maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

© 2019 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (https://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.